Семінари науковців

Статті 2016 року

Стаття Гальченко

1. Гальченко Н.М. «Формування агрофітоценозу, урожайність та продуктивність різновікових багаторічних трав залежно від способу використання травостоїв в Південному Степу України. Зрошуване землеробство»: Міжв. темат. наук. зб. –  Херсон:  Айлант, 2016. – вип. 65.

2. Гальченко Н.М. «Степовий полігон аграрної науки». Всеукраїнський діловий журнал  «Аграрний тиждень».  Вип. № 4 квітень 2016 року, стор.12-13.

Стаття Лопата

3. Лопата Н.П. «Вплив доз добрив, основного обробітку та сівби в попередньо необроблений грунт та продуктивність кукурудзи в сівозміні на зрошенні». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Інноваційні розробки молоді-сучасному землеробству» 29 квітня 2016 року м.Херсон, 2016-стор.123-126.

Стаття Лопата

4. Лопата Н.П. «Вплив основного обробітку та сівби в необроблений грунт за різного удобрення на забур’яненість посівів і продуктивність кукурудзи в сівозміні на зрошенні». Зрошуване землеробство міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 65. Херсон, 2016- стор.68-70.

 
Стаття Коновалова

5. Коновалова В.М. «Продуктивність льону олійного за різних способів обробітку ґрунту і доз  внесення добрив». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Інноваційні розробки молоді – сучасному землеробству», 29 квітня 2016 рік, м.Херсон, стор.96-98.

Стаття Коновалова

6.  Коновалова В.М. «Врожай, що вражає». Всеукраїнський діловий журнал «Аграрний тиждень». Вип. № 10 (313), 2016р.- стор. 40-41.

1.Резн ченко

7.  Резніченко Н.Д. «Вплив основних технологічних заходів на формування елементів структури врожаю та продуктивність ячменю озимого в сівозміні на зрошенні»  Зрошуване землеробство: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. № 65 – Херсон,  2016. – стор.48-51.

 
2.Резн ченко

8.  Резніченко Н.Д. «Технологічні заходи підготовки та сівби озимих зернових культур під урожай 2017 року в посушливих умовах Південного Степу» Науково-практичні рекомендації/Р.А. Вожегова, С. О. Заєць, А. М. Коваленко та ін. – Херсон; Грінь Д. С. , 2016. – 40с

4. Князєв О.В., Коновалова

9. Князєв О.В., Коновалова В.М.  «Вплив способів основного обробітку ґрунту на продуктивність та урожайність сафлору красильного в умовах сухого Степу України. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур» Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів 21 квітня 2016 р. с. Центральне / НААН, МІП ім. В.М. Ремесла, М-во аграр.політики та прод.України, Укр. Ін-т експертизи сортів рослин. – Вінниця: ТОВ «Нілан - ЛТД», 2016. – 128 с.

5. Воронюк

10. Воронюк Л.А. «Система основного обробітку грунту в сівозміні і продуктивність сої на зрошенні в умовах Півдня України» Збірник тез Міжнародної конференції «Онтогенез-стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах». Друкується за рішенням Вченої ради агрономічного факультету ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» протокол №8 від «31» травня 2016 р., стор.201-202.

6. Воронюк

11. Воронюк Л.А. «Продуктивність сої за різних способів основного обробітку ґрунту та доз внесення добрив при зрошенні» Зрошуване землеробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 65. Херсон. 2016.- стор.20-22.

7.Дубинська

12.  Дубинська О.Д. «Зразкове аграрне виробництво» Всеукраїнський діловий журнал «Аграрний тиждень». Вип.№7-8 липень-серпень 2016 року, стор.18-19.

8. Антонець

13. Антонець О.Г. «Продуктивність і якісні характеристики вовни ярок таврійського типу різних ліній»  Науковий вісник «Асканія-Нова» - Нова Каховка. - “ПИЕЛ”. - 2016. – Вип. № 9. – стор. 7-24

8. Антонець

14.  Антонець О.Г. «Золоте» руно «Асканійського». Всеукраїнський діловий журнал  «Аграрний тиждень». Вип №1-2 січень-лютий 2016 року, стор.92-96.

 

Статті 2017 року

Стаття Коновалова

 

15. Коновалова В.М. «Найбільш продуктивний та адаптований» Всеукраїнський діловий журнал «Аграрний тиждень». Вип.№1-2(316) січень-лютий  2017року,  стор.51-53.

 
 

16. Мельник А.П. «У нас є те, що ви шукаєте» Всеукраїнський діловий журнал «Аграрний тиждень». Вип.№1-2(316) січень-лютий  2017 року,  стор.48-50.

 

 

17. Антонець О.Г. «З покращеними м’ясними якостями» Всеукраїнський діловий журнал «Аграрний тиждень». Вип.5(319) травень 2017 року,  стор.62-65.